sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Nguyễn Vũ Thăng
Director - 0904.090.138

-

Classic eyelashes extensions

Full color 0.10mm
Full color 0.10mm
Classic 0.12mm
Classic 0.12mm
Classic 0.15mm
Classic 0.15mm
Classic 0.18mm
Classic 0.18mm
Classic 0.20mm
Classic 0.20mm
Bảng độ cong (Curl Chart)
Bảng độ cong (Curl Char...