sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Nguyễn Vũ Thăng
GIÁM ĐỐC - 0904.090.138

Mi nối D

5D Rootless
5D Rootless
6D Rootless
6D Rootless
4D Long
4D Long
4D Rootless
4D Rootless

Mi dán hàng ngày

222
222
106
106
014
014
124
124
105
105

Mi nối Classic

Full color 0.10mm
Full color 0.10mm
Classic 0.12mm
Classic 0.12mm
Classic 0.15mm
Classic 0.15mm
Classic 0.18mm
Classic 0.18mm
Bảng độ cong (Curl Chart)
Bảng độ cong (Curl Char...

Mi nối Volume

Volume 0.05 mm
Volume 0.05 mm
Volume 0.07 mm
Volume 0.07 mm